خرید کتاب زبان روانشناختی در آموزش: غیر طبیعی بودن رژیم حقیقت

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تسلط زبان روانشناسی بر آموزش و آموزش می پردازد. نویسندگان با بررسی برخی از ساختارهای اساسی در آموزش ، مانند ذهن ، شخصیت ، هویت ، عواطف ، هوش هیجانی ، انگیزش ، فرهنگ ، زبان و معنا و منطق آنها در گفتارهای روانشناختی ، راه های احتمالی غلبه بر این گفتمان های روانشناختی را پیشنهاد می دهند. و پیامدهای آنها را از بین ببرید. این کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا از مفاهیم ایستا و مادی شده به سمت درک اجتماعی فعالتر از آموزش و پرورش فاصله بگیرند.

[ad_2]

read more