خرید کتاب زنان ، سیاست و دموکراسی در آمریکای لاتین:

[ad_1]

این کتاب از سه دیدگاه مختلف روند فعلی نمایندگی زنان و نقش آنها در سیاست در آمریکای لاتین را مورد بحث قرار می دهد. در ابتدا ، نویسندگان موانع فرهنگی ، سیاسی و موانع سازمانی زنان را در داخل و خارج از مسسات بررسی می کنند. دوم ، این کتاب موانعی را در واقعیت سیاسی مانند اجرای قانون جنسیت ، حاکمیت و همکاری های بین المللی بررسی می کند و راه حل هایی را ارائه می دهد که با تجربیات موفق پشت سر گذاشته و غیرخطی بودن روند اجرا را برجسته می کند. سوم ، نویسندگان نقش زنان در سیاست را در سطح فرعی نشان می دهند. این کتاب ترکیبی از تجربه دانشگاهی در رشته های مختلف با مشارکت پزشکان از سازمان های ملی و بین المللی برای گسترش درک خواننده از نقش زنان در سیاست های آمریکای لاتین است.

[ad_2]

read more