خرید کتاب زیست شناسی و بیوتکنولوژی ریزوبیا:

[ad_1]

این کتاب بررسی دقیق نقش Rhizobium در کشاورزی و کاربردهای بیوتکنولوژی آن را ارائه می دهد. در فصل های جداگانه ، موضوعاتی از جمله: ظهور و گسترش ریزوبیوم مورد بحث قرار گرفته است. خصوصیات فنوتیپی و مولکولی Rhizobium ؛ تأثیر ریزوبیوم در سایر جوامع میکروبی در ریزوسفر. توانایی تثبیت N2 Rhizobium ؛ استرس ریزوبیا و بیوتیک ؛ ترمیم اکوسیستم با استفاده از ریزوبیا ؛ در تجزیه و تحلیل سیلیکو استخر ریزوبیا ؛ چشم اندازهای بیوتکنولوژی بیشتر برای Rhizobium.

[ad_2]

read more