خرید کتاب سازمان های اقتصادی منطقه ای و چالش های مشترک امنیتی:

[ad_1]

در متن ادبیات مربوط به ادغام منطقه ای ، منطقه گرایی مقایسه ای ، تغییر سازمانی و امنیت منطقه ای ، این کتاب سه مورد را مورد بررسی قرار می دهد که سازمان های اقتصادی منطقه ای با تهدیدهای امنیتی سنتی روبرو شده اند: مخالفت در سال 1990. جامعه آفریقای غربی – چالش جنگ داخلی در لیبریا و بحران جوامع اروپایی در 1990-91. در بالکان. در حالی که ادبیات توضیحات ممکن بسیاری برای پاسخ سازمانهای اقتصادی منطقه ای به این چالش های امنیتی ، از جمله عوامل سیستمی و مرتبط با قدرت ، عوامل سازمانی و نیازهای عملکردی و عوامل شناختی و اجتماعی ارائه می دهد ، نویسنده معتقد است که تصمیم برای تبدیل یک سازمان اقتصادی منطقه ای به موضوع امنیتی معمولاً بیشتر تحت تأثیر تصور تصمیم گیرندگان از تهدید و ضرورت عملکردی است.

[ad_2]

read more