خرید کتاب سازمان های توسعه بین المللی و کشورهای شکننده: قانون و ناآرامی ها

[ad_1]

این کتاب یک معما برای جامعه بین المللی توسعه حل می کند: قانون همکاری در توسعه برای تحویل کمک در مواردی که بیشترین نیاز به آن است ، محدودیت های جدی دارد. وجود کشوری با یک دولت کارآمد برای انتقال کمکها ضروری است و همکاری توسعه با کشورهای شکننده را به ویژه دشوار می کند. نویسنده بررسی می کند که چگونه سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی با اتخاذ قوانین رسمی و غیررسمی در برخورد با کشورهایی که دولت ضعیف یا فاقد دولت دارند ، چگونه واکنش نشان داده اند. Von Engelhardt یک تحلیل انتقادی از گفتمان در مورد کشورهای شکننده و چگونگی تأثیر آن بر روند تصمیم گیری سیاسی سازمان های بین المللی ارائه می دهد. با نشان دادن اینکه چگونه درک از بی ثباتی می تواند پیامدهای قابل توجهی هم در عمل و هم از نظر حقوقی داشته باشد ، این کار تحقیقات سنتی را که بی ثباتی دولت را به عنوان یک پدیده خارج از قانون رد می کند ، به چالش می کشد. این همچنین استدلال می کند که ابعاد قانونی سیاست جهانی م effectiveثر و حیاتی است و رویکرد تازه ای به موضوعی ارائه می دهد که در امنیت و توسعه بین المللی نقش اساسی دارد.

[ad_2]

read more