خرید کتاب سخنرانی هایی در مورد دینامیک هایپرهمیلتونین و کاربردهای فیزیکی:

[ad_1]

این کتاب مبانی ریاضی نظریه پویایی بیش از حد همیلتون را ارائه می دهد و کاربردهای فیزیکی آن را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این ، برخی از موضوعات باز مورد بحث قرار گرفته است. مکانیک هایپرهمیلتونین یک تعمیم مکانیک همیلتونی است ، که در آن نقش ساختار متقارن توسط ساختار هایپر-کهلر گرفته می شود (بنابراین ، سه فرم کهلر-متقارن وجود دارد که روابط کواترنیوم را برآورده می کند). این معلوم شد که در توصیف سیستم های فیزیکی دارای چرخش مفید است ، از جمله سیستم هایی که فرمول هامیلتونی را قبول ندارند. این کتاب اولین تک نگاری درباره موضوعی است که پیش از این فقط در مقالات علمی مورد توجه قرار می گرفت.

[ad_2]

read more