خرید کتاب سخنرانی ها درباره همبستگی های کوانتومی عمومی و کاربردهای آنها:

[ad_1]

این کتاب روشی ویژه برای درک همبستگی های کوانتومی فراتر از درهم تنیدگی ارائه می دهد و خوانندگان را با این جنبه کمتر مطالعه شده اما بسیار اساسی نظریه کوانتوم آشنا می کند. این بیشتر ایده های جدید مربوط به پدیده ها ، منابع و برنامه های کوانتومی بدون سر و صدا را از نظر تئوری و تجربی در نظر می گیرد. این کتاب به عنوان مرجعی برای دانشجویان مشتاق و محققان باتجربه در فیزیک و ریاضیات کاربردی علاقه مند به پیوستن به این اقدام جدید در جهت درک ماهیت کوانتومی جهان است.

[ad_2]

read more