خرید کتاب سنتز منطقی پیشرفته:

[ad_1]

این کتاب پیوندی واحد به آخرین پیشرفت در سنتز منطقی ارائه می دهد. خوانندگان از دیدگاه های متخصص نویسندگان در مورد فن آوری های جدید و سنتز منطقی ، ساختارهای داده جدید ، سنتز کلان داده ها و منطق و سنتز منطق همگرا بهره مند می شوند. نویسندگان تکنیک هایی را توصیف می کنند که به خوانندگان امکان می دهد از آخرین پیشرفت های فن آوری ها و ساختارهای داده های بزرگ برای داشتن الگوریتم های ترکیبی منطق بهتر بهره ببرند.

[ad_2]

read more