خرید کتاب سیاست امنیت در اندونزی دموکراتیک:

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی را در مورد سیاست امنیتی اندونزی در طول گذار به دموکراسی ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل کورنیاوان حول اقدامات خارق العاده و سیاست های عادی در پاسخ به تهدید واقعی دولت اندونزی است. این دیدگاه در مرکز تجزیه و تحلیل است که روند اوراق بهادار سازی و رفع بی برابری سازی انجام شده توسط دولت اندونزی را بررسی می کند. این جلد برای پزشکان ، دانشجویان سیاست اندونزی و محققان ضروری است.

[ad_2]

read more