خرید کتاب سیاست دهقانان:

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل و بررسی رابطه بین دهقانان و سیاستمداران در روند اصلاحات در چین است. پس از بررسی سیاست های طولانی مدت روستایی ، قبل یا بعد از اصلاحات ، مشخص شد که تمام این اقدامات برای ارتقا the منافع دهقانان بوده و گویا با هدف افزایش سطح خوشبختی دهقانان انجام شده است. با این حال ، تاریخچه و واقعیت فعلی توسعه روستایی نشان داده است که همان نقطه شروع سیاست منجر به طراحی سیاست های بسیار متفاوت شده است. حتی امروزه نیز تعداد اندکی از اقدامات نهادی خیرخواهانه نتیجه معکوس داده و حتی به سیاست های بدی تبدیل شده اند که به مردم آسیب می رسانند. این کتاب استدلال می کند که دلیل این شکاف گسترده بین اهداف سیاسی و ترتیبات نهادی و بین اهداف سیاست و نتایج سیاست ، این است که دهقانان به عنوان یک نیروی سیاسی ، به طور موثر در روند سیاسی کشور مشارکت نمی کنند.

[ad_2]

read more