خرید کتاب سیاست منطقه ای و ادغام اروپا: از سیاست تا هویت

[ad_1]

این کتاب نقش مناطق را در ادغام اروپا (عدم) و ایجاد هویت اروپایی بازی می کند. با پر کردن یک شکاف آشکار در درک ما از مناطق ، این کتاب دامنه و اهداف سیاست ها و برنامه های مربوطه اروپایی مربوط به این مناطق را بررسی می کند ، چگونگی متنوع بودن آنها و در زمان سیگنال های ترکیبی از بدبینی و هویت اروپا ، نحوه درک ، تشویق و حتی ترویج هویت اروپایی در سیاست های منطقه ای اروپا. با انجام این کار ، کتاب نتایج تجربی برای چهار منطقه اتحادیه اروپا را به عنوان مطالعات موردی ، از جمله براندنبورگ در آلمان ارائه می دهد. والونیا بلژیک؛ Nord-Pas-de-Calais فرانسه؛ و آخرین اما مطمئناً در متن Brexit فعلی ، از جمله جنوب غربی انگلیس.

[ad_2]

read more