خرید کتاب سیاست های تطبیقی ​​جنوب شرقی آسیا: درآمدی بر دولت ها و رژیم های سیاسی

[ad_1]

این کتاب درسی مقدمه ای جامع در مورد سیستم های سیاسی همه کشورهای آسه آن و تیمور-لست از منظر مقایسه ای است. وی نهادهای سیاسی ، بازیگران و فرایندها را در یازده ایالت بررسی می کند ، هم رژیم های دموکراتیک و هم خودکامه را تحت پوشش قرار می دهد. هر مطالعه کشور شامل تجزیه و تحلیل دولت فعلی ، حزب و سیستم های انتخاباتی و همچنین ارزیابی دولت ، سیستم حقوقی و دستگاه های اداری آن است. دانشجویان مطالعات سیاسی و منطقه ای همچنین در مورد روندهای گذار دموکراتیک و سرسختی خودکامه ، و همچنین چگونگی تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها بر فرهنگ سیاسی در هر کشور آشنا می شوند.

[ad_2]

read more