خرید کتاب سیاست و تاریخ خشونت و جنایت در آمریکای مرکزی:

[ad_1]

این کتاب توضیحات تاریخی و ریشه های پدیده های فعلی خشونت ، ناامنی و اجرای قانون در آمریکای مرکزی را برجسته می کند. امروزه ، خشونت و جرم از مهمترین موضوعات مورد بحث در آمریکای مرکزی است و احساساتی بودن و ترس از جرم و همچنین افزایش امنیت خصوصی ، استفاده مجدد از اجرای قانون ، پوپولیسم سیاسی و سیاست تداوم دستی وجود دارد. نویسندگان این جلد در مورد اشکال تاریخی ، مسیرها ، تداوم و تغییرات خشونت و همچنین بحث های عمومی و سیاسی آن در منطقه بحث می کنند. بنابراین ، این کتاب یک تحلیل عمیق از مدلهای مختلف خشونت ، تولید مثل آنها در زمان ، بیان آنها در حال حاضر و در نهایت ، بسیج گفتاری آنها را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more