خرید کتاب سیاست و علاقه شخصی از توکویل تا ترامپ:

[ad_1]

منافع شخصی انگیزه مهم انسانی است و این کتاب سیر تحول آن در ایالات متحده و پیامدهای آن در سیاست ، تجارت و روابط شخصی را بررسی می کند. در دوران پس از جنگ ، درک آمریکایی از منافع شخصی از مفهوم الکسیس دو توکویل در مورد “منافع شخصی کاملاً شناخته شده” که در آن مردم تصدیق می کنند منافع آنها با موفقیت جامعه ای که بخشی از آنها هستند تأمین می شود ، فاصله گرفته است. “فردگرایی” – منظور وی از این چارچوب محدودی است که غالباً مردم را مجبور می کند منافع خود را با هزینه جامعه دنبال کنند. این کتاب قبل از بررسی پیامدهای منفی آن برای دموکراسی ، از طریق تحلیل محتوای کیفی و کمی سخنرانی های ریاست جمهوری ، مجموعه های تلویزیونی و موسیقی عامه پسند ، این تحول را مستند می کند.

[ad_2]

read more