خرید کتاب سیاست NGO در سریلانکا: دولت محلی و توسعه

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی و چرا نادیده گرفتن جوامع محلی در ابتکارات توسعه در جنوب آسیا ، با تمرکز بر سریلانکا ، و ارزیابی حمایت قابل توجه سازمان های غیردولتی در ایجاد ظرفیت دولت محلی و ارتقا promoting توسعه محلی است. این پروژه براساس تحقیقات انجام شده در استان های جنوبی و شرقی سریلانکا ، به تحلیل دیدگاه های نمایندگان سیاسی در سطح ملی ، استانی و محلی ، مقامات اداری و مسئولان سازمان های مردم نهاد می پردازد.

[ad_2]

read more