خرید کتاب سیستم های سیاست ورزشی و فدراسیون های ورزشی: یک چشم انداز فراملی

[ad_1]

این کتاب به بررسی سازمان و ساختار ورزش در اروپا و فراتر از آن می پردازد. بر اساس آخرین داده ها ، این مجموعه بر رابطه بین ساختارهای سیاست عمومی در زمینه ورزش و فدراسیون های ورزشی (علیه) تمرکز دارد. نویسندگان سیزده زمینه خاص کشور را ارائه می دهند که در آنها سیستم های سیاست ورزشی تعبیه شده است. این داده ها توضیحات و تجزیه و تحلیل دقیق را در یک پایه علمی و نظری مستحکم ارائه می دهند. این حجم مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان متخصص جامعه شناسی ورزش ، مدیریت ورزشی و سیاست های ورزشی خواهد بود.

[ad_2]

read more