خرید کتاب شاخص های کیفیت زندگی جامعه: بهترین نمونه های VII:

[ad_1]

این کتاب هفتمین جلد از مجموعه بهترین روشها برای سنجش کیفیت زندگی است. مطالعات موردی و تجزیه و تحلیل در این جلد نشان می دهد که چگونه پروژه های شاخص جامعه امروز در مواجهه با نیاز به تقویت صدای جوامع محروم ، بررسی جدی استفاده روزافزون از فناوری اطلاعات ، ایجاد تغییرات مثبت در جامعه و ادامه این تلاش ها کار می کنند. در طول زمان. کار ارائه شده در اینجا خدمات اجتماعی در آمریکای شمالی و استرالیا را نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه فقط چند دهه است که زمینه شاخص های جامعه به سرعت تکامل یافته است. امروزه ، همانند فرمول اصلی خود ، پیش نویس شاخص های جامعه برای اندازه گیری سلامت اجتماعی ، اقتصادی و جسمی و رفاه جوامع طراحی شده است.

[ad_2]

read more