خرید کتاب شرکت های خصوصی و نظامی و امنیتی: تقسیم نیروها

[ad_1]

این کتاب مرزهای عملکردی و عقیدتی آنچه دولت ها و شرکت های خصوصی امنیتی و امنیتی (PMSC) در رابطه با قدرت زمینی ، دریایی و هوایی انجام می دهند و آنها را تعریف و توضیح می دهد. در حالی که مزدوران ، افراد خصوصی و شرکتهای اجاره ای گذشته دارای ویژگیهای مشابهی با ارتشهای ایالتی هستند ، PMSC های امروزی به دو دلیل متفاوت هستند: نظامیان متعارف در ایالت ها و تمایل دولت به حمله. این عوامل هم محدودیت ها و هم امکانات خصوصی سازی اوراق بهادار مدرن را نشان می دهد. این جلد برای پزشکان غیر نظامی و نظامی و دانشجویانی که مایلند درک درستی از آنچه صنایع خصوصی و امنیتی امنیتی ارائه می دهند و دلیل انجام آنها ، ایده آل است.

[ad_2]

read more