خرید کتاب شیمی محاسباتی کوانتومی: مدل سازی و محاسبه مواد عملکردی

[ad_1]

این کتاب برای شیمی دانان نظری و تجربی است تا با محاسبات کوانتومی اوربیتال های مولکولی مواد عملکردی شروع کنند. ابتدا زمینه نظری شامل روش محاسبه اوربیتال های مولکولی و مدل سازی توضیح داده شده است. آنچه در زیر می آید ، توضیحی در مورد چگونگی انجام شبیه سازی ها و محاسبات و تفسیر اوربیتال های مولکولی محاسبه شده ، با بسیاری از نمونه های تحقیقاتی در زمینه باتری ها ، کاتالیزورها ، مولکول های آلی و مولکول های زیستی است. سرانجام ، روندهای آینده در شیمی محاسباتی ارائه شده است.

[ad_2]

read more