خرید کتاب صرفه جویی در مصرف غذا در اروپا: در تقاطع نوآوری اجتماعی

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه مقایسه ای و میان رشته ای در مورد توزیع مازاد غذا در اروپا و ارتباط آن با فقر غذایی با تمرکز بر تعامل سازمان های تجاری و غیرانتفاعی است. این یک بحث آگاهانه و معنادار در درک همکاری بین سازمان های تجاری و غیر انتفاعی است که در پویایی بازیابی مواد غذایی دخیل هستند و درکی از چگونگی ایجاد فرآیندهای کارآمد ، نوآورانه و پایدار توسط دو نوع بازیگر ارائه می دهد. این کتاب براساس جامعه شناسی ، عدالت غذایی و حاکمیت پایدار مورد توجه طیف وسیعی از دانشگاهیان ، سیاست گذاران و دست اندرکاران قرار گرفته است که از نوآوری در زمینه مقابله با فقر غذایی با بازسازی مازاد غذایی الهام می گیرند.

[ad_2]

read more