خرید کتاب طراحی مبدل های شبکه های امپدانس:

[ad_1]

تحقیقات و کاربرد مبدل های شبکه امپدانس در سال های اخیر بسیار محبوب بوده است ، اما هنوز درک و راهنمایی کافی برای استفاده از شبکه های امپدانس وجود ندارد ، بنابراین بازار بالقوه زیادی برای مبدل های شبکه امپدانس وجود دارد. این کتاب به عنوان یک ماده آموزشی برای فارغ التحصیلان و به عنوان راهنما برای مهندسان در طراحی مبدل منبع امپدانس عمل می کند. هدف اصلی این کتاب درک مدارات امپدانس مدارهای سوئیچینگ غیرخطی و تطبیق شبکه های امپدانس است که درک بیشتر از همه ساختارهای قدرت را پیش می برد. مبدل ها با در نظر گرفتن شبکه های امپدانس. کمک هزینه تطبیق شبکه امپدانس منجر به مجموعه ای از معیارهای طراحی برای مبدل منبع امپدانس می شود که باید جایگزین روشهای طراحی خسته کننده ، دستی و وابسته به تجربه شود.

[ad_2]

read more