خرید کتاب طراحی مفهومی موازی و انتخاب مواد برای محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی:

[ad_1]

این کتاب موضوعات مربوط به توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را در مرحله طراحی مفهومی فرآیند توسعه محصول در بر می گیرد. این مقاله تکنیک ها و ابزارهای مهندسی همراه مورد استفاده در توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را توصیف می کند و در مورد فعالیت های کلیدی طراحی مفهومی مانند توسعه و انتخاب طرح مفهومی هندسی ، انتخاب مواد و انتخاب فرآیند تولید بحث می کند. این کتاب همچنین شامل مطالعات موردی است که جنبه های مربوط به طراحی مفهومی مربوط به توسعه محصول کامپوزیت الیاف طبیعی را نشان می دهد تا راهنمای عملی طراحان در مورد چگونگی استفاده از ابزار انتخاب شده در پروژه های خود را ارائه دهد.

[ad_2]

read more