خرید کتاب عدسی نسل کشی برای جلوگیری از نسل کشی:

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده ابعاد جنسیتی پیشگیری از نسل کشی را کشف می کند ، و نقش های جنسیتی ساخته شده در اجتماع را که برای ظهور ، شکل گیری و جلوگیری از نسل کشی و جنایات جمعی بسیار مهم است ، نشان می دهد. این جلد مبتنی بر نظریه فمینیستی معاصر ، مفاهیم مردانگی ، مباحث مهم حقوق بین الملل و مطالعات موردی عمیق است تا درک بهتری از عملکرد جنسیت در مراحل مختلف نسل کشی و فرآیندهای جنایت جمعی و زمینه ای برای استراتژی های جامع تر برای جلوگیری از نسل کشی فراهم کند.

[ad_2]

read more