خرید کتاب عدم امنیت غذایی ، بحران چاقی و بهره برداری در سیستم غذایی ایالات متحده:

[ad_1]

این کتاب استدلال می کند که عوامل چاقی بعنوان محصولی از عدم امنیت غذایی عمدتا به دلیل بهره برداری از جوامع آسیب پذیر است. در گذشته ، عدم امنیت غذایی در درجه اول به عنوان مشکل گرسنگی ، گرسنگی و سو mal تغذیه تلقی می شد. این درک دیگر دقیق نیست: ناامنی غذایی اکنون به چاقی نیز پیوند خورده است ، که به ویژه در میان افراد کم درآمد و جوامع رنگین پوست طی سی سال گذشته به شدت افزایش یافته است. این احتمالاً نتیجه تغییرات در سیستم غذایی ، از جمله کاهش دسترسی به محصولات تازه است. به این ترتیب ، دولت ها و ارگان های بین دولتی حق دخالت قاطع تر و مستقیم تر در سیستم غذایی را دارند تا اطمینان حاصل شود که جوامع به غذایی دسترسی دارند که نتایج بهتر بهداشت عمومی را فراهم می کند.

[ad_2]

read more