خرید کتاب عشق و ازدواج بین اقشار اجتماعی در سینمای آمریکا:

[ad_1]

این کتاب اولین مطالعه جامع و سیستماتیک فیلم های عاشقانه بین کلاس در تاریخ سینمای آمریکا است. این مقاله شامل بحث و نشاط درباره این فیلم های عاشقانه است ، الگوهای هنجاری و موضوعی آنها را تجزیه و تحلیل می کند ، نحوه شکل گیری آنها بر اساس نابرابری جنسیتی و طبقاتی در جامعه آمریکا را نشان می دهد ، و توضیح می دهد که چرا آنها به ویژه از جنگ جهانی اول تا دهه بیستم خروشان و رکود بزرگ محبوب بودند . در اکثریت قریب به اتفاق فیلم های عاشقانه طبقاتی ، زن فقیر یا از طبقه کارگر است ، مرد ثروتمند یا از طبقه بالا است و عاشقانه با ازدواج یا وعده ازدواج با موفقیت پایان می یابد.

[ad_2]

read more