خرید کتاب علوم حقوقی مناسب: یک رشته علمی جدید

[ad_1]

این کتاب ویژگی های یک رشته حقوقی و علمی جدید را تعریف می کند: علم حقوقی کاربر پسند. با تمرکز بر چگونگی استفاده از ابزارها و روش های قانونی برای دستیابی به اهداف در زمینه های مختلف ، این گزینه جایگزینی برای تحقیقات دکترینال ، قانون و نظم و رویکرد میان رشته ای سنتی ارائه می دهد. این کتاب نه تنها روش تحقیق ، دیدگاه ، تئوری سازی و روش تحقیق رشته جدید را تعریف می کند ، بلکه همچنین نحوه ارتباط آنها با سایر رشته های علمی و چگونگی انتقال رشته های حقوقی اعتقادی موجود را به رشته های علمی نشان می دهد.

[ad_2]

read more