خرید کتاب عملیات سیستم قدرت:

[ad_1]

این آموزش شرح مفصلی از مشکلات عملکرد سیستم قدرت ، از جمله مدل سازی سیستم قدرت ، عملکرد سیستم پایدار سیستم قدرت ، ارزیابی سلامت سیستم قدرت و بازارهای برق را ارائه می دهد. این کتاب ترکیبی مناسب از مبانی نظری و کاربردهای عملی است که به عنوان الگوریتم های کاری ، کدگذاری شده در محیط های Octave (یا Matlab) و GAMS طراحی شده اند. این ویژگی باعث می شود که این کتاب هم برای دانشجویان و هم برای پزشکان مفیدتر باشد. دانش آموزان درک عمیقی از مشکلات فعلی در کار سیستم های قدرت در مهندسی به دست می آورند ، از جمله: نویسندگان رویکردی مدرن “ساخت یافته” برای حل مشکلات پیچیده در نظر می گیرند و این موضوع را برای دانشجویان با تجربه محدود در سیستم های قدرت قابل دسترسی می کنند. از مثالهای حل شده برای معرفی مفاهیم جدید استفاده می شود و هر فصل با مجموعه ای از تمرینات پایان می یابد.

[ad_2]

read more