خرید کتاب عوامل کمی و کیفی که منجر به حوادث لغزش و سقوط می شود:

[ad_1]

این کتاب با بررسی عواملی که منجر به لغزش و سقوط می شود رابطه بین ضریب اصطکاک (COF) ، لغزندگی کف و زبری کف را ایجاد می کند. همچنین با استفاده از ضریب اصطکاک اندازه گیری شده (COF) درک انسان از لغزندگی را بررسی می کند. عوامل خطر بالقوه شناسایی شده و درک مردم از لغزندگی بر اساس یک نظرسنجی از کارگران در حال تولید ارزیابی می شود. همچنین برای ایجاد ارتباط بین آلاینده ها ، مواد کف و کفش از رویکرد تریبولوژیکی استفاده می کند.

[ad_2]

read more