خرید کتاب غذا ، بهداشت و اقتصاد دانش: دولت و مالکیت معنوی در هند و برزیل

[ad_1]

این کتاب دریچه ای برای چگونگی آرزو دو کشور بلند پرواز – هند و برزیل برای تبدیل شدن به یک قدرت دانش در قرن 21 باز می کند. از آنجا که اقتصاد دانش به روش ترجیحی مفهوم سازی اقتصاد و جهت گیری آینده آن در کشورهای توسعه یافته اقتصادی تبدیل شده است ، جستجوی ما برای درک مطلب نیز به همان سمت پیش رفته است. این باعث ایجاد تعداد زیادی از آثاری شده است که در آن کشورهایی که مانند هند و برزیل سعی در جهش به اقتصاد دانش دارند را در نظر نمی گیرد. موزاکا این انگیزه ها و راه های الهام بخش آنها از یک سری اصلاحات نهادی در هند و برزیل را بررسی می کند. نویسنده مطالعه ای راجع به نقش دولت در شکل گیری سیستم های مربوط به مالکیت معنوی مربوط به بخش های دارویی و کشت و صنعت و تعارضات اجتماعی متعددی است که در نتیجه بروز می کند.

[ad_2]

read more