خرید کتاب غلظت استرس در شیارها:

[ad_1]

این کتاب شامل راه حل هایی برای مشکلات تئوری کششی خطی برای اجسام همسانگرد و ناهمسانگرد با شیارهای تیز و گرد است. این یک مرور کلی از پیشرفتهای ایجاد شده و اخیر را ارائه می دهد و راه حلهای اصلی نویسندگان را در منطقه مورد بررسی با بحث گسترده ارائه می دهد. این مجموعه اثربخشی معادلات انتگرال منفرد را برای به دست آوردن راه حل های دقیق از مشکلات مقدار مرزی نظریه کشش برای اجسام دارای شکاف و شکاف با استفاده از مثالهای مفید متعدد نشان می دهد. این حجم ، که شامل راه حل های تحلیلی و عددی مشکلات غلظت تنش در جامدات با نقص ترک مانند است ، برای دانشمندان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که با مشکلات تئوری کشش و مکانیک شکستگی سر و کار دارند ایده آل است.

[ad_2]

read more