خرید کتاب فاکتورهای حیاتی عملکرد اسکله های ترمینال کانتینر:

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه مقایسه ای از مهمترین عوامل محرک عملکرد اسکله در ترمینالهای کانتینری در چین و کره جنوبی است. ابتدا مفهوم عملکرد اسکله تعریف شده و سپس یک مدل رگرسیون برای تخمین ضریب عملکرد ایجاد می شود. بر اساس نتایج به دست آمده برای ترمینال های کانتینری پیشرو آسیا ، رابطه بین عوامل حیاتی بهره وری اسکله و ترتیب اهمیت آنها تعیین می شود. این یافته ها توصیه هایی را برای اپراتورهای ترمینال جهت بهبود بهره وری اسکله ارائه می دهد.

[ad_2]

read more