خرید کتاب فراتر از جهان وطنی: به سوی تحولات سیاره ای

[ad_1]

با در نظر گرفتن سنت های مختلف تفکر و آزمایش جهان وطنی ، این حجم برتر ، تجدید حیات مدرن جهان وطنی را به عنوان پاسخی به چالش های زندگی در جهانی وابسته به هم بررسی می کند. او با یک رویکرد بین رشته ای منحصر به فرد ، بحث را فراتر از جهانی گرایی یک طرفه دنیای یورو-آمریکایی می برد و به بررسی تعدد تحولات مخالف جهان وطنی می پردازد. این مجموعه موضوعات اصلی مسئولیت جهان وطنی ، شهروندی جهانی و عدالت و همچنین اهمیت گفتگو بین تمدن ها ، فرهنگ ها ، ادیان و سنت ها را برجسته می کند. وی با بررسی ابعاد اخلاقی و سیاسی جهانی شدن ، راههای فراتر از جهان وطنی را با تلاش برای جهان وطنی پسااستعماری مشخص می کند که با عدالت جهانی ، گفتگوی بین فرهنگی و عزت برای همه مشخص می شود.

[ad_2]

read more