خرید کتاب فراتر از ناظران خارج: رهبری آموزشی برای فرهنگ انسانی در یک واقعیت جهانی شدن

[ad_1]

Beyond Bystanders خواستار تغییر در عزت نفس حرفه ای معلمان از عوامل اجتماعی شدن به طرفداران شکوفایی انسان ، عدالت اجتماعی و جهانی بهتر است. سردبیران تصور می کنند که معلمان مسئولیت خود را در خارج از کشور قرار دهند و جهانی شدن را به عنوان اتفاقی که برای آنها اتفاق می افتد درک کنند. نقش آنها به عنوان مربی در همه رشته ها باید شکل دادن به رهبری آموزشی باشد که به زبان آموزان قدرت می دهد تا واقعیت های جهانی را به طور انتقادی ارزیابی کنند – مهاجرت های گسترده ، نابرابری های اقتصادی اجتماعی ، گرم شدن کره زمین و اثرات غیرانسانی تسلیم رسانه های اجتماعی و مصرف گرایی – و دستیابی به اهداف کلان. انسان سازی و تسهیل یک زندگی پر تحقق.

[ad_2]

read more