خرید کتاب فردگرایی قرن نوزدهم و اقتصاد بازار: مضامین فردی در امرسون ، تورو و سامنر

[ad_1]

این کتاب به بررسی فردگرایی قرن نوزدهم آمریکایی و رابطه آن با رشد همزمان اقتصاد بازار می پردازد ، همانطور که در آثار رالف والدو امرسون ، هنری دیوید تورو و ویلیام گراهام سامنر بیان شده است. استدلال این کتاب این است که این متفکران دیدگاههای مختلفی از فردگرایی ارائه می دهند که درک متناظر آنها از بازار را منعکس می کند و دیدگاههای متفکرانه و بصیرت آمیز از چشم اندازها و خطرات این نظم اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهند. نگاهی گذرا به امرسون ، تورو و سامنر بینش ارزشمندی از تاریخ اندیشه سیاسی و اجتماعی آمریکا و همچنین پیچیدگی یکی از اساسی ترین و فراگیرترین روابط در زندگی مدرن فراهم می کند: رابطه بین فرد و مجموعه نهادی. نمره.

[ad_2]

read more