خرید کتاب فرصت های دوره های گسترده باز آنلاین در زمینه یادگیری و توسعه شرکت ها:

[ad_1]

Bianca Sillac-Riesinger میزان استفاده از دوره های آنلاین گسترده باز (MOOC) را می تواند به عنوان یک فرصت یادگیری و توسعه شرکت سودآور مورد بررسی قرار دهد. به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تجربی ، با متخصصان مصاحبه شد و یک نظرسنجی از متخصصان شرکت کننده در MOOC های تخصصی انجام شد. برای تصمیم گیرندگان در آموزش و توسعه شرکت ها ، نتیجه گیری و توصیه هایی برای اقدام در مورد استفاده احتمالی از MOOC در آموزش شرکت ارائه شد. راهنمای شرکتهای علاقه مند به اجرای MOOC در پیوست موجود است.

[ad_2]

read more