خرید کتاب فرهنگ علوم پلیمر:

[ad_1]

ویرایش سوم این فرهنگ لغت مهم بیش از 12000 مدخل را با تعاریف گسترده در سبک دائرlopالمعارف ارائه می دهد ، و این راهنمای مرجع اساسی را برای پزشکان ، محققان و دانشجویان شاغل در علوم و فنون پلیمر بسیار ارزشمند می کند. این نسخه جدید اکنون شامل مقالاتی در مورد مدل سازی و مدل سازی رایانه ای ، خصوصیات سطحی و سطحی و مشخصات آنها ، پلیمرهای عملکردی و هوشمند است. ساختارهای پلیمری جدید و قابل کنترل ، به ویژه دندریمرها و پلیمریزاسیون رادیکال کنترل شده نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

[ad_2]

read more