خرید کتاب فرهنگ ها و زمینه های آموزش یهود:

[ad_1]

این کتاب تاریخ آموزش یهودیان را از دوره کتاب مقدس تا به امروز بررسی می کند. این گزارش نحوه انتقال رسمی و غیر رسمی یهودیان از فرهنگ و جهان بینی خود را در طول سالها ، با توجه ویژه به گذار از مدرنیته به مدرنیته و فرصتها و چالشهای منحصر به فرد آموزش یهودیان معاصر در آمریکا ارائه می دهد. نویسندگان آن تجربه و بینش تاریخی را با تجربه آموزشی ترکیب می کنند تا تصویری روشن از فرهنگ ها و زمینه های آموزش یهودیان ارائه دهند و امکانات آینده را در نظر بگیرند.

[ad_2]

read more