خرید کتاب فلسفه های متناقض و حقوق تجارت بین الملل: جهان بینی و WTO

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه جهان بینی متضاد در قلب اختلاف عمومی بر سر سیاست و تجارت نهفته است. این یک بحث به خصوص بحث برانگیز در سطح سازمان تجارت جهانی در مورد تنظیم هورمون های گوشت گاو و GMO ها برجسته می شود ، به دنبال نشان دادن این که چگونه مذاکره کنندگان معاهدات بین المللی ، اعضای نهادهای حل اختلاف و به طور کلی سیاست گذاران می توانند از مفاهیم سایر رشته ها مانند معرفت شناسی و فلسفه استفاده کنند. ، برای حل اختلافات حقوقی بن بست. در نهایت ، این کتاب مانیفستی برای تحقیقات مستقل و انتقادی است.

[ad_2]

read more