خرید کتاب فناوری های کشت سلول های قلبی: سیستم های میکروسیالی و جاسازی شده

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای بر مبانی بیولوژیکی عملکرد قلب و تجزیه و تحلیل مواد و فن آوری های مختلف مورد استفاده برای توسعه سیستم های میکروسیالی برای کشت سلول ، با تمرکز بر سلول های قلبی است. نویسندگان خصوصیات سیستم های میکروسیال را برای کشت سلول های قلب توصیف می کنند و بحث خود را بر استفاده از تحریک سلول های بنیادی بر اساس چهار نوع مختلف الکتریکی ، بیوشیمیایی ، فیزیکی و مکانیکی متمرکز می کنند. این کتاب برای محققان متخصص در زمینه فن آوری بلور و تحقیقات قلب ، دانشجویان در دوره های مهندسی زیستی و میکرو فناوری و متخصصان مختلف مانند بیوتکنولوژی ، مهندسین پزشکی پزشکی و پزشکان متخصص در زمینه بیماری های قلبی در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

read more