خرید کتاب فن آوری های اصلی انتقال قدرت بی سیم با تشدید مغناطیسی:

[ad_1]

این پایان نامه بر روی فناوری های کلیدی مربوط به انتقال قدرت بی سیم همراه مغناطیسی (WPT) متمرکز است. با شروع از ساختارها و تئوری های اساسی WPT ، چهار جنبه اساسی این سیستم ها بررسی می شود. ابتدا عوامل موثر بر بازده انتقال را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و روش های مختلف کاهش فرکانس کار را با یکدیگر مقایسه می کند. دوم ، تفکیک فرکانس مورد بحث قرار گرفته و یک توضیح فیزیکی ارائه شده است. سوم ، او سه ساختار انتقال چند بار را پیشنهاد و ارزیابی می کند. در آخر ، سیستم های WPT با بار فعال ولتاژ و منبع جریان بررسی می شوند. بنابراین ، رساله درک عمیق تری از فناوری WPT را به خوانندگان ارائه می دهد و همچنین پیشرفت های مهم جدید را پیشنهاد می کند.

[ad_2]

read more