خرید کتاب فهرست بین المللی تحقیقات آماری:

[ad_1]

این راهنما تمرین آماری را به آموزش و یادگیری یک موضوع با مشارکت متخصصان در چندین رشته پیوند می دهد. این فصل ها مشکلات و روشهای فعلی آموزش آماری را در دنیای در حال تغییر برای معلمان آمار و ریاضیات ارائه می دهند. موضوعات مطرح شده شامل چالش های فعلی و آینده در توسعه حرفه ای معلمان ، استفاده از ابزارهای فناوری ، طراحی محیط یادگیری و ارزیابی مناسب دانش آموزان است. این کتاب راهنما چشم اندازهای چالش برانگیز و الهام بخشی از تحقیقات بین المللی در تاریخ و طبیعت ، مسائل روز و جهت گیری های آینده در آموزش آماری و تحقیقات در آموزش آماری را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more