خرید کتاب قدرت ، برنامه درسی و تجسم: بازاندیشی در برنامه درسی به عنوان مقابله با رفتار و مقابله با سیاست

[ad_1]

این کتاب برنامه درسی را از دریچه نظری کنترل پذیری به عنوان منطقه ای از بیوپولیسی انضباطی و نظامی از اقتصاد سیاسی هتروپاتریکال بررسی می کند. نویسنده با کاوش در ساختار فرصتی که در حال حاضر آموزش و پرورش در آن قرار دارد ، چارچوبی مفهومی برای آموزش برنامه درسی براساس شجره نامه قدرت فوکو پیشنهاد می کند و تحلیل می کند که چگونه طراحی برنامه درسی از نظر تاریخی بر قدرت انضباطی دانش آموزان و معلمان تأثیر گذاشته است. این کتاب مقاله ای خلاصه از تاریخ خشونت آمریکا است ، یک مسئله مهم دانشگاهی است ، و سرانجام مفاهیم فوکو درباره حقیقت و مراقبت از خود را در برنامه های درسی به عنوان نوعی خودسازی و بازسازی اجتماعی در گفتگوی چالش برانگیز با یکدیگر به کار می برد.

[ad_2]

read more