خرید کتاب قدرت سیاسی و قبیله گرایی در کنیا:

[ad_1]

این کتاب در مورد گذار کنیا از اقتدارگرایی به شکل های دموکراتیک تری از سیاست و تأثیر آن بر جامعه چند قومی کنیا بحث می کند. نویسنده دو س importantال مهم را بررسی می کند: چرا و چگونه قومیت در انتقال کنیا از حاکمیت یک حزب به سیاست چند حزبی آشکار می شود؟ چه ارتباطی بین درگیری های قومی و آزادسازی سیاسی وجود دارد؟ این پروژه مشکلات قدیمی بی نظمی سیاسی از طریق خشونت دولت و قومیت زدایی از سیاست را توضیح می دهد و معنای مفهوم عدالت در کنیا را بررسی می کند.

[ad_2]

read more