خرید کتاب قدرت شهرها در سیاست جهانی آب و هوا: ناجیان ، خواهان ها یا عوامل تغییر؟

[ad_1]

اکنون احساس خوش بینی محسوسی در مورد نقش شهرها و شبکه های شهری فراملیتی در حاکمیت اقلیم جهانی وجود دارد. با این وجود ، در میان سرخوشی ، این احساس وجود دارد که قدرتی که به شهرها نسبت داده شده و غالباً تصور می شود ، اغراق شده است. توانایی شهرها و شبکه های شهری برای تأثیرگذاری در سیاست های جهانی آب و هوا همان چیزی نیست که به نظر می رسد. این کتاب با بیان چارچوبی نظری که می تواند برای درک قدرت شهرها در ارتباط با شبکه های شهری فراملی ، شرکت های فراملی و کشورهای ملی مورد استفاده قرار گیرد ، به بررسی پیامدهای درگیر شدن شهر در سیاست های جهانی آب و هوا می پردازد. این کتاب مورد توجه دانشجویان و محققان حاکمیت فراملی ، سیاست جهانی زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

read more