خرید کتاب لبنان با قیام های عربی روبرو است: محدودیت ها و سازگاری

[ad_1]

این کتاب با بررسی عواقب قیامهای عربی 2011 ، که تأثیر عمیقی بر سیاست و جامعه لبنان داشت ، تصویری صمیمی از لبنان را ارائه می دهد. این کتاب به بررسی مشکلات فعلی لبنان و تقسیمات عمیق فرقه ای آن و راه هایی می پردازد که به نظر می رسد هنوز هم می تواند برخی سازگاری ها را برای مقابله با بسیاری از چالش های ناشی از دوقطبی گرایی و سیاسی منطقه ای آن پیدا کند. نویسندگان مناطق مرزی ، پناهندگان سوری ، دولت رفاه ، ارتش لبنان ، بسیج مردمی 2011 و دو جامعه اصلی ، سنی و شیعه را مورد تحقیق قرار می دهند. این مجموعه ، براساس مطالعات مختلف میدانی ، هر یک از عناوین را از طریق منشور فرایندهای شناسایی ساختمان ، تغییر ترتیب روابط اجتماعی و / یا سیاسی و نمادها و معانی ملیت بررسی می کند.

[ad_2]

read more