خرید کتاب لوکس پایدار ، کارآفرینی و نوآوری:

[ad_1]

این کتاب نقش های مختلف در کارآفرینی و نوآوری را بر اساس شروع یک فعالیت جدید در لوکس و مد پایدار برجسته می کند که همچنین شامل ویژگی های شناختی و انگیزشی است. همچنین این واقعیت را مورد بحث قرار می دهد که بسیاری از نوآوری هایی که باعث پایداری می شوند ، به پیشرفت تکنولوژیکی چشمگیری نیاز دارند.

[ad_2]

read more