خرید کتاب لویناس ، کانت و مشکل موقتی بودن:

[ad_1]

این کتاب تفسیری اخلاقی از نقد عقل ناب ارائه می دهد ، و ارتباط تاریخی بین مشکلات زمانی در فلسفه هایدگر و لویناس از یک سو و اساس متافیزیک در شماتیک فلسفه انتقادی کانت درباره نظریه برقرار می کند. متفرقه با استفاده از انتقاد اخلاقی لویناس از زمانه بودن هایدگر ، همراه با پیشنهاد تخریبی او برای تغییر شکل دادن مفهوم زمان کانت مطابق با فلسفه روزنزویگ ، این کتاب استدلال می کند که این ارتباط تاریخی باید در مکانی تعیین شود که کانت از نظر اخلاقی شماتیک در مطابق با طرح های نظارتی ایده های خرد ناب ، و نه مانند مورد تخریب هستی شناختی هایدگر ، در نقطه تعریف خود از طرح های حسی فقط از مفاهیم ناب درک.

[ad_2]

read more