خرید کتاب مدارس خصوصی و انتخاب مدارس در آموزش اجباری: تغییر جهانی و یک چالش ملی

[ad_1]

بازاریابی و خصوصی سازی آموزش اجباری در سراسر جهان گسترش یافته است. بسیاری از افراد به انتخاب مدرسه به عنوان نوعی دارو برای بهبود کیفیت مدارس و بهبود سیستم های مدارس در سراسر جهان نگاه می کنند. بعلاوه ، در بسیاری از کشورها ، انواع مختلفی از مدارس خصوصی در حال گسترش و تغییر فضای مدرسه هستند. مقالات گلچین این تحولات را در چندین کشور مورد تحلیل و بحث قرار داده و از آنها می پرسد که انتخاب مدارس و رشد مدارس خصوصی تا چه اندازه و چگونه در سیاستهای آموزش و پرورش و سیستمهای آموزشی نقش دارد. کدام سیاستمداران و بازیگران جامعه مدنی در تدوین و ارتقا انتخاب مدارس و آموزش خصوصی فعال هستند؟ و گسترش مدارس خصوصی و انتخاب مدارس تا چه اندازه مسائل نابرابری آموزشی و تفکیک اجتماعی را برطرف می کند؟

[ad_2]

read more