خرید کتاب مدل حمل و نقل باری برای آلمان:

[ad_1]

Sascha Reiche در حال توسعه یک مدل حمل و نقل کالا برای چند کلاس برای کالاهای خاص در سطح شرکت برای منطقه آلمان است که اجازه می دهد تا داده های ورودی ماکروسکوپی و همچنین تفکیک شود. سه حالت حمل و نقل و 30 نوع کالا با در نظر گرفتن مشخصات زنجیره های تأمین 88 حوزه مختلف تجاری آلمان ، در 403 منطقه ملی و 29 منطقه بین المللی در سطح مکانی در نظر گرفته می شود. هدف از این مدل ارائه درک بنیادی از سازمانهای حمل و نقل داخلی است که باید برای تصمیم گیرندگان در رابطه با موضوع مفید باشد.

[ad_2]

read more