خرید کتاب مدل سازی انتقال جرم از گاز به ذرات در جریان آشفته:

[ad_1]

این مختصر در مورد پراکندگی ذرات بسیار متخلخل ، حبوبات در یک جریان اشباع شده از بخار و تراکم بخار روی ذرات است. نویسندگان با یک مسئله ساده / ایستایی شروع به کار می کنند و تمرکز خود را بر انتقال درون ذره ای می گذارند. سپس آنها شبیه سازی با وضوح بالا ذرات در جریان آشفته و تکامل وابسته به زمان در میدانهای ذرات سیال را در نظر می گیرند. سرانجام ، آنها در حال بررسی یک شبیه سازی قابل دسترسی محاسباتی تر برای انتقال جرم از گاز به ذرات با استفاده از گردابه های بزرگ هستند. این کتاب با خلاصه و مشکلات و همچنین راهنمایی در این زمینه پایان می یابد.

[ad_2]

read more